Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O X. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


X. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Psihologija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   3 )
 
PODROČJE:

Psihologija

NASLOV NALOGE: Motivacija vrhunskih aportnikov
IZVAJALEC: Simon  Stanonik, Jaka Kopac, Cene  Rakuacek
ŠOLA: OŠ Žiri
MENTOR: Maja Brezovar, prof., Barbara Peternel, pred. ucit., mag. Petra Novak  

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Borba za obstanek je prisilila cloveka, da le od davnih casov razvija svoje telesne sposobnosti. Lovec in zbiralec sadelev, obkrolen od atevilnih sovralnikov in naravnih nevarnosti, se je lahko ohranil samo z mocjo, s hitrostjo, spretnostjo in z vzdrlljivostjo, zaupajoc svojim naravnim telesnim sposobnostim. Pred mocnimi livalmi, naravnimi nevaecnostmi in ljudmi je belal, a slabotne je preganjal in lovil. Zato je moral izpopolnjevati svoje sposobnosti v teku, plezanju, skokih in metih, saj je bilo pogosto od tega odvisno njegovo livljenje. K vsemu temu pa so ga gnale potrebe in cilji; navedena pojma pa uvracamo k motivaciji posameznega cloveka. Le-ta sicer deluje pri vseh livih bitjih, ampak najbolj je razvidna pri cloveku, in to daje vsakemu cloveku poseben pecat posebnosti, celo enkratnosti. Poleg vrojene oblike motivov se torej pojavljajo tudi druge oblike motiviranega obnaaanja, ki se ga v najvecji meri naucimo z livljenjskimi izkuanjami. Najpomembnejaa znacilnost clovekove motivacije je ta, da lahko svoje obnaaanje zavestno spodbuja, usmerja in vodi. Clovek si lahko postavlja cilje in motive, ki jih nato skuaa doseci s svojo voljo in zavestno nadziranim delovanjem. Naloga predstavi zavedanje o motivaciji vrhunskih aportnikov – kakani so njihovi cilji in katere potrebe, motivi jih lenejo, da le-te skuaajo v najvecji molni meri uresniciti.
 
   
PODROČJE:

Psihologija

NASLOV NALOGE: Povezanost ucnega uspeha s aportnimi doselki ucencev 6., 7., 8. in 9. razreda OŠ Žiri
IZVAJALEC: Karmen  Brence, Neja  Filipic, Saaa Peternel
ŠOLA: OŠ Žiri
MENTOR: Špela Krvina, prof. kem. in biol.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi smo lelele spoznati, kakana je povezanost med aportom in ucnim uspehom, katere aporte trenirajo naai ucenci, kolikokrat na teden trenirajo, kako pogosto sodelujejo na tekmovanjih, kakane uspehe imajo na tekmovanjih, najvecje njihove uspehe, kakaen povprecen uspeh imajo v aoli, ali se jim je uspeh skozi aolo kaj poslabaal in ali se z lahkoto ucijo. Povod za naao raziskovalno nalogo je leto aporta, ki letos poteka na naai aoli. Postavile smo sledece hipoteze: da vec ucencev s povprecnim ucnim uspehom 4 ali 5 trenira vec kot 3x na teden, da imajo koaarkarji boljai povprecni ucni uspeh od nogometaaev, da imajo dekleta, ki se ukvarjajo s aportom na sploano boljai ucni uspeh kot decki, da deckom dela ucenje vec telav kot dekletom ter da ucni uspeh ne vpliva na aportne doselke. Ugotovile smo, da imajo aportniki zelo dober povprecni ucni uspeh in da se zelo lahko ucijo. V aportu, ki ga trenirajo, so vecinoma uspeani. Trenira vec deckov kot deklet. Najboljai povprecni ucni uspeh imajo koaarkarji, najslabaega pa nogometaai. V ta namen smo opravile tudi tri intervjuje s aportniki iz Žirov, ki so na tekmovanjih dosegali vrhunske rezultate. Žana Jereb je trenirala koaarko, z ekipo Merkur Celje so bile pokalne in drlavne prvakinje. Denis Markelj je treniral nogomet, igral je v prvi clanski slovenski nogometni ligi. Cene Šubic pa je postavil drlavne rekorde na 1500 in 3000 metrov. Anketirale smo 68 naaih aportnih ucencev.
 
   
PODROČJE:

Psihologija

NASLOV NALOGE: Ucenje na zanimiv in ucinkovit nacin
IZVAJALEC: Ana  Sirnik, Klara  Logar  
ŠOLA: OŠ Ivana Tavcarja Gorenja vas
MENTOR: Katja  Cegnar, uni. dipl. pedag.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskavi naju je zanimalo, kako se lalje in ucinkovitejae nauciti neko snov in kakane so ucne navade ucencev na aoli. Na ucenje vpliva mnogo dejavnikov (notranji: fizioloake, psiholoaki; zunanji: fizikalni, drulbeni). Osredotocili sva se predvsem na ucne navade, ki spadajo med psihioloake dejavnike. Gre za spretnosti in metode, ki omogocajo racionalno in uspeanejae pridobivanje novih znanj. Ucne navade delimo na delovne navade, ucne tehnike (temeljijo na osnovnih besednih spretnostih, kot so govor, pisanje, branje) in metode ucenja. Cilj raziskovalne naloge je bil preveriti najine hipoteze v zvezi z ucnimi navadami ucencev. Predvsem so naju zanimale razlike v ucnih navadah med aolsko uspeanimi in neuspeanimi ucenci. Z metodo anketiranja se je vecina najinih hipotez potrdilo. Ugotovili sva, da se ucenci ne ucijo vsak dan sproti in ob istem casu, ucenci pri ucenju ne uporabljajo dodatne literature (leksikoni, knjige…), veliko ucencev se iz ucbenikov sploh ne uci. Obstajajo razlike med ucno uspeanimi in ucno manj uspeanimi ucenci.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 19.nov.2009
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster