Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


OBLIKA IN VSEBINA
 
Raziskovalne naloge naj bodo napisane strnjeno, pregledno in naj bodo v skladu z obliko, ki ustreza uveljavljenim standardom na posameznih znanstvenih področjih ali vedah. Odsvetujemo naloge, ki so daljše od 40 tipkanih strani.

Raziskovalne naloge morajo vsebovati:
  • naslovno stran, kjer so navedeni naslednji podatki: naslov naloge, področje, ime šole, ime in priimek avtorja/ev, mentorja/ve in morebitnega/ih somentorja/ev, letnico in kraj izdelave,
  • povzetek, v katerem naj bo podan kratek pregled ali izvleček dela in naj ne presega 40 vrstic,
  • uvod, v katerem so predstavljene dosedanje raziskave in navedene najpomembnejše reference ter natančno opredeljen cilj naloge ali hipoteza,
  • vsebinski del, ki naj bo strukturiran v skladu s standardi na posameznem raziskovalnem področju,
  • zaključek, v katerem naj bodo podane avtorjeve ugotovitve in možnost nadaljnjih raziskav,
  • seznam literature in zaporedno označene reference med besedilom raziskovalne naloge.
Raziskovalne naloge lahko vsebujejo:
  • plakat,
  • priloge, v kolikor so smiselne.
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 28.11.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster