Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >T©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prej¹nja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  ODDANE NALOGE:
 
Izberi:
Vse naloge
Izbrana šola:
Gimnazija Kranj
  (trenutno število prijavljenih nalog:   9 )
 
PODROČJE:

Etnologija

NASLOV NALOGE: Zmajski kozmogonski mit na Slovenskem
IZVAJALEC: Aljal Kern, Simon  ©enk, Andral Orehar
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Patricija Veldin, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Zmaji so skrivnostna in fascinantna bitja, zato smo se odlocili, da se o njih bolje poucimo in to znanje koristno uporabimo. Najprej smo raziskali, kaj pomeni zmaj kot arhetipski simbol, nato smo preucili razlicne kulturne predstave o zmajih. Z novimi spoznanji smo se lotili osnovnega vpraaanja naae raziskovalne naloge, ki se nanaaa na zmaje kot stvarnike oziroma ustanovitelje naselbin na Slovenskem. Izhajali smo iz stereotipov o zmajih, zato smo morali preuciti ustno in pisno gradivo o zmajih na Slovenskem. Vecina slovenskih mitov o zmajih si je med seboj zelo podobnih. Naaim stereotipnim predstavam najbolj ustrezajo visokogorski zmaji. Uspelo nam je preuciti veliko mitov povezanih z zmaji in slovenskimi kraji, nismo pa pozabili na slovenske kraje, katerih grbe krasijo zmajske podobe.
 
   
PODROČJE:

Fizika in astronomija

NASLOV NALOGE: Analiza digitalnega modela reliefa in interpolacija mikrotektonskih podatkov
IZVAJALEC: Jan Drenovec, Sara Rucigaj, Mojca ®logar
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Nataaa Šuric, univ. dipl. inl. dr. Jure ®alohar     

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi so predstavljeni postopki vizualizacije digitalnega modela reliefa ter interpolacije skalarnih vrednosti tenzorja deformacij zemeljske skorje na obmocju med Kropo in Kamnikom. Vizualizacija trirazselnih podatkov omogoca karakterizacijo znacilnih strukturnih oblik regionalnih in lokalnih razselnosti, predvsem pa tudi oris tektonskih aktivnosti na, s sedimenti zakritih, nilinskih obmocjih. Izhodne podatke analize digitalnega modela reliefa smo nadgradili s kartami rekonstrukcije nekdanjih oz. t.i. paleonapetostnih polj, ki opiaejo deformacije ozemlja. Karte smo pridobili z zvezno predstavitvijo relativnih vrednosti vertikalnih deformacij. Vrednosti temeljijo na kvantitativni napetostni in deformacijski analizi, kjer vhodni podatek predstavljajo meritve orientacije zdrsov ob prelomnih ploskvah. V nalogi smo tako z integracijo razlicnih vhodnih podatkov pripravili ustrezna izhodiaca za nadaljnjo geoloako interpretacijo in kartiranje glavnih prelomov na raziskovanem ozemlju, katerega geoloaka zgradba je bila v dosedanji literaturi napacno interpretirana.
 
   
PODROČJE:

Geografija in geologija

NASLOV NALOGE: Potek Julnoalpske narivne meje med Kropo in Kamnikom
IZVAJALEC: Vid ®epic, Simon Udir, Rok Oblak
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: dr. Jure ®alohar,  Nataaa Šuric, univ. dipl. inl.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi predstavljamo novo interpretacijo poteka Julnoalpske narivne meje. S pomocjo novih terenskih opazovanj in na podlagi racunalniake obdelave visokoresolucijskega digitalnega modela reliefa z locljivostjo 5 m smo na novo interpretirali obstojece geoloake karte ozemlja med Kropo in Kamnikom. Glede na naao interpretacijo predstavlja Julnoalpsko narivno mejo narivnica Krnskega nariva, ki mu na obravnavanem ozemlju pripadajo masivi Jelovice, Jamnika, Rovnika, ©tefane gore, ©enturake gore vse do Menine planine na vzhodu. Problematicen je predvsem njen potek med Kranjem in Kamnikom, kjer je prekita s kvartarnimi konglomeratnimi zasipi. Glede na naao interpretacijo narivnica Krnskega nariva kot Julnoalpska narivna meja predstavlja pomembno in izrazito geotektonsko mejo, ki med seboj loci kamnine Julijske karbonatne platforme od kamnin Slovenskega bazena. Prav tako narivnica predstavlja mejo med dvema terciarnima tektonostratigrafskima enotama, in sicer med Slovensko-madlarskim paleogenskim bazenom na severu in Panonskim bazenom na jugu.
 
   
PODROČJE:

Gradbeniatvo in arhitektura

NASLOV NALOGE: Mostovi na Slovenskem - Kulturna dediacina
IZVAJALEC: Sara Rucigaj, Vid  ®epic  
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Patricija Veldin, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Slovenske recne bregove in doline povezujejo mnogi mostovi; z gotovostjo lahko trdimo, da je njihov namen v prvi vrsti prakticen, vendar med mnolico najdemo tudi take, ki so posebni zaradi svoje vpetosti v zgodovinsko dogajanje, imajo vecjo arhitekturno vrednost, ali pa so preprosto le zelo stari… Te posebnele priatevamo med kulturne spomenike. V nalogi sva se posvetila vsem slovenskim mostovom, ki so zaaciteni s statusom kulturnega spomenika. Vsakega posebej sva opisala in navedla njegove glavne posebnosti. Najin glavni cilj je bila statisticna analiza znacilnosti slovenske mostogradnje, lelela pa sva tudi izvedeti, na osnovi kakanih kriterijev se premostitveni objekt identificira kot kulturni spomenik. Pri raziskavi sva se posebej posvetila tudi zastopanosti mostov v posameznih statisticnih regijah Slovenije, njihovi starosti, arhitekturni obliki, nacinu gradnje in materialu. Ob koncu sva si zastavila ae vpraaanje, kako drlava skrbi za ta ne le arhitekturno, temvec tudi funkcionalno pomemben del slovenske kulturne dediacine.
 
   
PODROČJE:

Interdisciplinarna podrocja

NASLOV NALOGE: Industrializacija Kranja in njene posledice
IZVAJALEC: Sergej Bohinc, Samo Puric, Maks  Bolic
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Patricija Veldin, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Naaa raziskovalna naloga se ukvarja z industrializacijo Kranja. Ker je industrializacija kompleksen proces, smo zaali tako na podrocje zgodovine kot geografije ter sociologije, zato naaa raziskovalna naloga pokriva vec znanstvenih disciplin. Za zacetek industrializacije je kljucnega pomena industrijska revolucija. Ta se je pricela v Angliji in sicer v 18. stoletju. Industrializacija je prinesla mnogo novosti, npr. parni stroj, znanstven napredek, uporabo novih energetskih virov itd. Zacela se je pospeaena rast mest in urbanizacija. Prav tako je industrializacija povzrocila migracijo prebivalstva iz vasi v mesta. S procesom industrializacije se je mocno okrepil delavski razred. Ko govorimo o industrializaciji Kranja, govorimo o obdobju po koncu prve svetovne vojne. Kranjski podjetniki so se zavedali, da sami nimajo dovolj kapitala, zato so s pomocjo Franja Sirca v Kranj povabili nemaki, ceaki in poljski kapital. V Kranju se je mocno razvila tekstilna dejavnost, industrializacija pa je mocno pospeaila urbanizacijo Kranja, priseljevanje prebivalcev, deagrarizacijo podelelja, nastanek delavskega razreda, razvoj aolstva, zdravstvene oskrbe, aportne in kulturne dejavnosti ipd. Kranj je postal pomembno industrijsko srediace, danes pa je zaspano provincialno mesto. Praznino, ki je nastala zaradi propada industrije, se poskuaa zapolniti z vedno novimi nakupovalnimi srediaci. Ti pa samo ae poglabljajo socialno krizo samega mesta.
 
   
PODROČJE:

Kemija

NASLOV NALOGE: Coca-cola, ena in edina?!
IZVAJALEC: Eva Kryatufek, Gaaper ®un  
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Rok Rudel, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Povod za raziskovalno delo je bila misteriozna in nepoznana sestava Coca-Cole ter veliko sliaanega in napisanega o ucinkih le-te na zdravje in telo. Vzorci za raziskovalno delo so bili originalna Coca-Cola in atevilne njene izpeljave oz. kopije. Raziskovalno delo je temeljilo na analitskih metodah (HPLC, TLC, pH - meter, dolocanje suhe snovi in kolicine raztopljenega CO2 ...), ki so nam pomagale dolociti nekatere dodatke v kokakolah in jih primerjati med seboj. Teoreticni del raziskovalne naloge temelji na opisu analitskih metod, ki so bile uporabljene pri delu, in pregledu aditivov po razlicnih sklopih (barvila, arome, sladila ...). Na koncu je bila izvedena tudi anketa med dijaki, ki je slulila za ugotavljanje razlikovanja okusov razlicnih kokakol.
 
   
PODROČJE:

Psihologija

NASLOV NALOGE: Otrokovo dolivljanje pravljic
IZVAJALEC: ©pela Zavrl    
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Eva  Pretnar, univ. dipl. soc. ped.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Za raziskovalno nalogo z naslovom Otrokovo dolivljanje pravljic sem se odlocila, ker me zanima podrocje razvojne psihologije. V tej nalogi sem se osredotocila predvsem na vpliv pravljic na otrokov razvoj. Zanimalo me je ali pravljica spodbuja domialjijo in ali posledicno vpliva tudi na ustvarjalnost otroka v kasnejaih letih, ter kako se vpliv pravljice kale na ustvarjalnem podrocju v mladostniatvu. Predpostavljam namrec, da je pravljica zelo pomemben dejavnik pri razvoju posameznika, ae posebno v obdobju otroatva. Vplivi pravljic se kalejo pri razvoju intelekta, spodbujanju domialjije, premagovanju strahov, sprejemanju drulbenih vrednot in norm, pridobivanju odgovorov na atevilna livljenjska vpraaanja. Sama sem se osredotocila na podrocje ustvarjalnosti, ki sem ga raziskovala s pomocjo analize risbe otrok starih 5 let.
 
   
PODROČJE:

Sociologija

NASLOV NALOGE: Sprejemanje predloga Drulinskega zakonika med razlicnimi generacijami
IZVAJALEC: Maaa Pogacnik, Zala Peternel  
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Eva Pretnar, univ. dipl. soc. ped.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalna naloga podrobneje pregleda vsebino novega Drulinskega zakonika, ki ga je Drlavni zbor sprejel 16. 6. 2011. Drulinski zakonik v ospredje postavlja otroka in njegovo korist, zato je raziskovalna naloga usmerjena v dele zakonika, ki se nanaaajo predvsem na otroka. Navedeni so cilji, prednosti in morebitne slabosti novega zakonika. Predstavljene so spremembe, ki jih zakonik uvaja in primerjava starega zakonika z novim. Ker zakonik uvaja molnost, da bo otrok livel s staraema, ki sta sklenila istospolno skupnost, je navedena tudi raziskava, ki raziskuje otrokov razvoj v takani zvezi. Zaradi razpisa referenduma in predsodkov o istospolnih zvezah ter posvojitvah otrok, je bil zakonik pogosta tema medijev v predreferendumskem casu. Nekateri ga podpirajo, drugi ne. Zato je v javnosti veliko razlicnih izjav, ki pa niso vedno pravilne. V nalogi je nekaj teh izjav navedenih in pojasnjenih. Raziskave sva se lotili z anketo, s katero sva preverjali povezavo poznavanja zakonika z odobravanjem le-tega. Rezultate ankete sva primerjali z rezultati izida referenduma.
 
   
PODROČJE:

Zgodovina in umetnostna zgodovina

NASLOV NALOGE: Spomeniki in doprsja 19. in 20. stoletja na poatnih znamkah socialisticne Jugoslavije 1945-1991
IZVAJALEC: Ivan  Smiljanic, Robi Ravnikar  
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Patricija Veldin, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Naloga se ukvarja z raziskovanjem spomenikov in doprsij, ki so reproducirani na poatnih znamkah socialisticne Jugoslavije med letoma 1945 in 1991. Pri vsakem posameznem obelelju sva opisala, na koliko znamkah je bilo upodobljeno in kdaj so le-te izale. Izostal ni niti opis zgodovinskega dogodka ali kratek livljenjepis osebe, ki ji je spomenik posvecen. V nadaljevanju se osredotociva na podatke o spomeniku: kraj in cas postavitve, umetniaka smer, ki ji pripada spomenik, likovne kritike in ponekod odlomki iz periodicnega tiska. Na kratko je predstavljen tudi kipar in njegova druga reprezentativna dela. Nekateri spomeniki so postali simbol drlave in znamenitosti krajev, kjer stojijo (ali kjer so stali). Spomeniki pripadajo raznolikim umetniakim smerem, od akademskega realizma do popolne abstrakcije. Spomeniki, ki so bili izbrani za reproduciranje na poatnih znamkah, so izjemno raznoliki in skupaj tvorijo impresivno fresko javnega kiparstva poznega 19. in 20. stoletja na nekdanjih jugoslovanskih tleh.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 21.1.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster