Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


POGOJI IN PRAVILA
 
Na regijskem srečanju lahko z raziskovalnimi nalogami ter inovativnimi projekti, ki ustrezajo
razpisnim pogojem, sodelujejo učenci in učenke zadnjih štirih razredov osnovnih šol ter dijaki
in dijakinje
srednjih šol.

Strokovna komisija preveri kandidatovo samostojnost pri oblikovanju naloge, raziskovalni pristop,
metode dela in rezultate, sistematičnost in smiselnost podanega gradiva ter splošno znanje.
Naloga je lahko individualna ali skupinska. Pri skupinskih nalogah je število avtorjev omejeno na
največ tri.

Teme raziskovalnih nalog so lahko poljubno izbrane. Priporočamo aktualne teme, tudi obravnavo
problematike iz domačega okolja, še posebej v sodelovanju z lokalno skupnostjo, gospodarstvom
ali drugimi zainteresiranimi, ki preko ZOTKS lahko teme raziskovalnih nalog tudi razpišejo. Za
nasvete in pojasnila naj se avtorji obračajo predvsem na šolske in zunanje mentorje, tudi iz
gospodarstva, ter na ZOTKS.

Raziskovalne naloge morajo biti oddane v predpisanem roku v slovenskem jeziku. Izjeme glede
uporabe slovenskega jezika so raziskovalne naloge, ki obravnavajo področje tujih jezikov. Pri
takšnih raziskovalnih naloga je dopustna uporaba tujega jezika. Če strokovna komisija tako
zahteva, mora udeleženec na lastne stroške oz. stroške šole, ki ga prijavlja, poskrbeti za prevod
raziskovalne naloge v slovenski jezika.
   
  VREDNOTENJE RAZISKOVALNIH NALOG
  Naloge vrednotijo člani strokovne komisije, ki je pristojna za posamezno področje. Strokovne
komisije so sestavljene iz strokovnjakov z določenega področja. Člani strokovnih komisij prejete naloge pregledajo in ovrednotijo na podlagi ocenjevalnega lista.
   
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster