Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG
 
Predstavitve raziskovalnih nalog na regijskem srečanju potekajo po področjih. Predstavitev pred
strokovno komisijo na področju, katerega pokriva tema raziskovalne naloge, je javna in traja največ deset (10) minut. Predstavitvi lahko sledijo vprašanja komisije ali poslušalcev.

Organizator udeležencem zagotovi tablo ali pano, računalnik in projektor.

Predstavitev naloge naj bo jasno razčlenjena, vsebuje naj dovolj informacij, da bo zanimiva tudi za poslušalce. Udeleženci naj se izogibajo daljšim monologom ali obnovi že zapisane raziskovalne naloge.
   
  Avtor oziroma avtorji naj na zagovoru predvsem:
  - pojasni/jo, zakaj je/so raziskovalno nalogo izdelal/i,
- izpostavi/jo izvirnost in raziskovalno odličnost naloge,
- predstavi/jo cilj naloge ali hipoteze,
- pojasni/jo bistvo naloge, brez navajanja nepotrebnih podatkov,
- jasno, pregledno in strnjeno predstavi/jo izvirne rezultate naloge,
- predstavi/jo morebitni eksperimentalni del naloge.
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster