Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prej¹nja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  ODDANE NALOGE:
 
Izbrano področje:
Vsa področja
  (trenutno število prijavljenih nalog:   18 )
   
Navodilo:
S klikom na področje oziroma šolo prika¾ete samo naloge izbora.

PODROČJE:

Biologija

NASLOV NALOGE:

Antibakterijski ucinek kofeina in teofilina na gram negativno bakterijo Escherichia coli

IZVAJALEC:

Julija Rlianik, Zala Markelj, Tinkara Vozel

ŠOLA:

Gimnazija Jesenice

MENTOR:

doc. dr. Gregor Guncar,  Katarina Trontelj, prof.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Kofein in teofilin sta naravni rastlinski substanci, ki vplivata na cloveaki organizem. Znani so njuni sistemski ucinki na cloveaki organizem in nekateri ucinki na posamezne celice cloveakega organizma. Da bi razairili naae znanje o ucinku teofilina in kofeina na mikroorganizme, smo naredili raziskavo, pri kateri so nas zanimali predvsem bakteriostaticni ucinki teh dveh snovi. Za eksperiment smo uporabili kulturo bakterij Escherichia coli DH5α. Tekocemu mediju z bakterijsko kulturo smo dodajali razlicne koncentracije teofilina in kofeina. Poizkus smo izpeljali v treh serijah v tekocem in treh serijah v trden mediju. Naae ugotovitve so pokazale, da imata tako kofein kot teofilin bakteriostaticne ucinke. Pri primerjavi rezultatov, ki smo jih dobili pri enakih koncentracijah kofeina in teofilina, se je pokazalo, da je kofein ucinkovitejai, saj je pri 0.500% in 0.333% koncentraciji teofilin ucinkovito zmanjaal bakterijsko kulturo, medtem ko je kofein pri enakih koncentracijah pobil vse bakterije v kulturi. Ugotovitve bi lahko bile osnova za nadaljnje raziskovalno delo na podrocju razvoja zdravil proti bakterijskim okulbam.

 
   

PODROČJE:

Biologija

NASLOV NALOGE:

Inhibitorno delovanje Pepsi na delecijske mutante kvasovke Saccharomyces cerevisiae

IZVAJALEC:

Gaaper ®un    

ŠOLA:

Gimnazija Kranj

MENTOR:

izr. prof. dr. Uroa Petrovic,  Marija ©tremfelj, prof.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Kokakola zagotovo sodi med globalno najbolj priljubljeno pijaco, saj je v svoji preko stoletni zgodovini osvojila vse generacije sveta, dolivela mnoge izpeljave in ponaredke. Bleaceco pravljico iz casa prohibicije je zaradi pretiranega ulivanja v doloceni meri razblinila njena akodljivost na zdravje, saj se dandanaanji kale vse vec bolezni kot posledica nezdravega livljenja. Cetudi so si mnogi edini o njeni akodljivosti, pa gre v resnici za precej bolj kompleksen problem, saj taka pijaca vsebuje kar precejanje atevilo substanc, ki skupaj tvorijo dolocen zaviralni ucinek na tarcne celice v telesu. Dolocena snov namrec vpliva na proizvode celic−proteine, ki so doloceni z genskim zapisom, ti proteini pa imajo tocno doloceno funkcijo v celici in v celotnem organizmu. Preveriti je bilo torej potrebno vpliv kokakole na gene, to pa mi je omogocila metoda kemo-genomske analize, pri kateri se kot modelni organizem uporablja kvasovko Saccharomyces cerevisiae, enega najbolj raziskanih livih bitij, v pomoc pa so mi bili tudi rezultati kemijske analize kokakol. Ustvarili so zbirko vseh njenih delecijskih mutant, torej sevov s sistematicno izbitim enim neesencialnim genom, kar skupno predstavlja okrog 4800 kultur, na katerih sem testiral Pepsi. Pri analizi sem upoateval relativni prirast dolocene mutante z relativnim prirastom naravnega tipa kvasovke, iz cesar je moc sklepati na negativni vpliv kokakole na livljenjske procese, saj poznamo identifikacijo in funkcijo izbitega gena, zaradi katerega kultura ni mogla aktivirati obrambnih mehanizmov proti prisotni Pepsi. Kvasovka pa je evkariont, torej so si mnogi celicni procesi v njej podobni s procesi v cloveakih celicah in je aplikacija rezultatov kemo-genomskega testa na cloveka v veliki meri mogoca.

 
   

PODROČJE:

Ekologija z varstvom okolja

NASLOV NALOGE:

Blejska natega

IZVAJALEC:

Daaa Robic    

ŠOLA:

Gimnazija Jesenice

MENTOR:

Irena Oblak, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskave kalejo, da je Blejsko jezero preobremenjeno s hranili, razmere pa se od leta 2010 le ae slabaajo. Zaradi majhne samocistilne sposobnosti je jezero ekoloako izjemno ranljivo, clovekova dejavnost pa le ae dodatno prispeva k hitrejaemu staranju jezera. Prekomerna onesnalenost vode v Blejskem jezeru se pokale s cvetenjem alg. Za odstranjevanje onesnalene vode je bila leta 1980/81 zgrajena natega in urejen dovod vode iz Radovne. Okoljevarstvena problematika je izrazito skupinski proces, v katerem ima vsak posameznik pomembno vlogo. Za izdelavo raziskovalne naloge sem izkoristila svoje znanje potapljanja, s cimer sem lelela dodati svoj prispevek k reaevanju Blejskega jezera. V nalogi je predstavljeno podvodno snemanje poteka natege v celotni dollini in s tem dolocanje lokacije same natege in njenih zajemnih mest, njihove globine in temperature vode po globini. Rezultat naloge je porocilo o stanju natege, ocena o tem, kateri sloj vode iz jezera se odvaja, in prikaz njenega delovanja v obliki spletne strani.

 
   

PODROČJE:

Ekonomija ali turizem

NASLOV NALOGE:

Odnos dijakov SESG© do izdelkov Apple

IZVAJALEC:

Aida Imamovic, Eva Lotric, Ines Jazbec

ŠOLA:

©C Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena aola

MENTOR:

Janez  Cernilec, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Firma Apple ponuja na slovenskem trliacu naslednje izdelke: iPhone, iPode, iPade, Mace, iTunes itd. Ti izdelki so poznani dijakom Srednje ekonomske, storitvene in gradbene aole (SESG©). Do teh izdelkov imajo dijaki dolocen odnos, kajti Applovi izdelki slovijo kot kakovostni, uporabni, popularni in lepo oblikovani. Z anketiranjem dijakov o Applovih izdelkih smo izvedeli veliko zanimivih stvari, npr. dijakom so najbolj vaec iPadi in iPhoni, Applove izdelke poseduje okoli 25 % anketiranih dijakov, Applovi izdelki se jim zdijo dragi itd. V raziskovalni nalogi smo preverili tudi znanje dijakov glede Applovih izdelkov. Izkazali so dobro znanje glede tehnicnih in marketinakih znacilnosti Applovih izdelkov. Nekoliko slabae pa so poznali zgodovino firme Apple. Na koncu naloge pa se je dijakinja odlocala za nakup med 3 modeli iMaca. Z metodo analize koristnosti je izbrala iMaca 27" Quad - core 3,2 Ghz, ker je imel najboljae estetske in tehnicne lastnosti v primerjavi z ostalima dvema modeloma iMaca.

 
   

PODROČJE:

Ekonomija ali turizem

NASLOV NALOGE:

Okrepcevalcnica Debela Koautka

IZVAJALEC:

Petra Kous, Uraka Kramar, Maja Udovic

ŠOLA:

Gimnazija Franceta Preaerna

MENTOR:

Polona Macek, prof., Natalija Majes, prof., Marjeta Barbo, prof.  

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V nalogi bodo dijaki predstavili, kako bi z modernimi tehnikami trlnega komuniciranja med mladimi promovirali ozaveacanje, kako pomembna je zdrava slovenska hrana, ki jo bodo prodajali v okrepcevalnici Debela Koautka. Vedno vec se govori o tem, da je pomembno, da se Slovenci prehranjujemo z lokalno hrano in dijaki bodo predstavili, kako si zamialjajo, da bi pristne slovenske jedi ponujali na nacin, ki ga mladi cenijo: v okrepcevalnicah.

 
   

PODROČJE:

Ekonomija ali turizem

NASLOV NALOGE:

Turisticna kmetija Vandrovcek d.o.o.

IZVAJALEC:

®an  Cernoaa, Matjal Mavri Boncelj,  Lara Pinteric

ŠOLA:

Gimnazija Franceta Preaerna

MENTOR:

Vesna Jenko, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi lelimo predstaviti kraj, ki slovi po izjemnih naravnih lepotah. Ta kraj je Planina pod Golico, ki je le nekaj kilometrov oddaljena od Jesenic. Vliveli smo se v vlogo podjetnikov, zato bomo ustanovili turisticno kmetijo v gorenjski regiji. S tem projektom lelimo popestriti predvsem kmetijsko-planinski turizem. Preko ankete smo izvedeli, da je povpraaevanje po tej dejavnosti kar precejanje. Naaa storitev bo temeljila na pripravi kmecke hrane na sodoben nacin, hkrati pa bi obiskovalcem lahko predstavili zanimivosti in dejavnosti na Planini pod Golico. Naa namen je, da bi se ljudje po obisku naae kmetije znova in znova vracali in to zaradi pestrosti naae hrane, ponudbe dejavnosti in cudovite narave.

 
   

PODROČJE:

Elektrotehnika, elektronika in robotika

NASLOV NALOGE:

Bluetooth robot

IZVAJALEC:

Metod Medja    

ŠOLA:

©C Kranj, Srednja aola za elektrotehniko in racunalniatvo

MENTOR:

Tomislav Prislan, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Namen raziskovalne naloge je bil izdelati robota, ki bi ga bilo molno upravljati daljinsko s pomocjo osebnega racunalnika, mobilnega telefona ali kakane druge naprave z zmolnostjo brezlicnega komuniciranja. Za to je bila izbrana Bluetooth tehnologija, saj je robustna, cenovno ugodna ter primerna za komuniciranje na kratke razdalje. Robot ima na sebi modul, na katerega se je molno povezati s katerekoli druge Bluetooth brezlicne naprave. Ko je povezava vzpostavljena ta deluje kot medij komuniciranja serijskega kanala med obema napravama. Iz upravljalne naprave, v naaem primeru racunalnika, lahko tako na robota poailjamo osem bitna sporocila, npr. ASCII kode. Ta jih prejme preko modula in jih poda naprej mikrokrmilniku. Ta te vrednosti prebere in glede na to kaj je prejel primerno upravlja s pritrjenem motorjema.

 
   

PODROČJE:

Elektrotehnika, elektronika in robotika

NASLOV NALOGE:

Predelava bencinskega v elektricni Tomos Apn-6

IZVAJALEC:

Miha ©tefelin, Imer Osmani, Blal ©krabec

ŠOLA:

©C Kranj, Srednja aola za elektrotehniko in racunalniatvo

MENTOR:

Tomislav Prislan, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Cilj raziskovalne naloge je bil predelava bencinskega v elektricni moped. Kot osnovo sva izbrala Tomos apn 6. Odstranila sva bencinski motor in rezervar goriva. Okvir motorja sva morala predelati za elektricni pogon. Motor sva popolnoma obnovila, izbrala sva barvo, ki ustreza barvi naae aole, in sicer oranlno. Elektricni motor je enosmerne napetosti 24V. Napajata ga 2 x 12V akumulatorja. Za krmilnik elektricnega motorja sva razvila lastno vezje, ki deluje na principu PVM regulacije z izhodnimi mocnostimi MOS - FET tranzistorji.

 
   

PODROČJE:

Fizika ali astronomija

NASLOV NALOGE:

Vpliv Greenovega elasticnega polja na nastajanje struktur prstnega odtisa v kristalih

IZVAJALEC:

Rok Oblak, Simon Udir, Vid ®epic

ŠOLA:

Gimnazija Kranj

MENTOR:

dr. Jure ®alohar,        

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi podajamo rezultate novih mikroskopskih in fotomikrograficnih preiskav kremenovih kristalov. Mnogi kristali vsebujejo zanimive tekocinske vkljucke, ki so razporejeni v t.i. strukture prstnih odtisov oziroma »fingerprint patterns«. V dosedanji strokovni literaturi nastanek teh struktur ni zadovoljivo pojasnjen. Obstajajo atevilni teoreticni modeli, ki temeljijo na zakonih termodinamike, elasticnosti in difuzije. Naaa mikroskopska opazovanja so nakazala molnost, da na strukturo prstnih odtisov vplivajo tudi Greenova elasticna polja. Relevantnost te hipoteze smo preverili v tej raziskovalni nalogi. V prvem delu besedila navajamo nekaj osnovnih podatkov o mineralnih vkljuckih, ae posebej o tekocinskih vkljuckih. V drugem delu opisujemo kvalitativne rezultate naaih fotomikrografskih analiz. Pri tem se opiramo na linearno elasticno teorijo tekocinskih vkljuckov ali LEFIM (Linear Elastic Fluid Inclusion Mechanics), ki jo je leta 1957 predstavil Eshelby. Moderno formalizirano sintakso pa najdemo v Udias (1999). Ta teorija napove, da na koncno konfiguracijo strukture prstnega odtisa vpliva zlasti povrainska energija tekocine, ki je ujeta v kristal. Po tej hipotezi kristal namrec iace takano konfiguracijo, kjer je povrainska energija minimalna. V tretjem delu besedila to hipotezo natancno preverjamo. Ugotoviti lelimo pogoje, pri katerih v kasnejaih fazah nastajanja strukture prstnega odtisa povrainska energija tekocine, ujete v kristal, dejansko pada. V nadaljnem koraku analiziramo enega izmed najzanimivejaih in najbolj pravilnih primerov strukture prstnih odtisov, ki pokale, kateri od teoreticnih modelov se najbolj ujema z opazovanji.

 
   

PODROČJE:

Gradbeniatvo ali arhitektura

NASLOV NALOGE:

Sakralna dediacina na podrocju Kranja

IZVAJALEC:

Ivan Smiljanic, Matic Tavcar, Katarina  Pivk

ŠOLA:

Gimnazija Kranj

MENTOR:

Patricija Veldin, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalna naloga se ukvarja z izbranimi primeri sakralne arhitekture, ki stojijo na podrocju Kranja. V njej smo opisali arhitekturne, slogovne in zgodovinske znacilnosti posameznih objektov ter ugotavljali, ce in kako se zanje skrbi danes. Izpostavili smo status zaacitenosti teh stavb ter njihov pomen v lokalnem in drlavnem pomenu. Orisali smo njihovo preteklost od nastanka dalje in preucili elemente v teh objektih, ki so karakteristicni za razlicna obdobja umetnostne zgodovine. Prakticno smo pridobljeno znanje uporabili tudi za turisticno promocijo Kranja kot mesta z izjemno bogato sakralno dediacino in zato oblikovali zlolenko in spletno stran. Obiskovalcem mesta bi na tak nacin priblilali njegove najpomembnejae sakralne objekte in jih seznanili z osnovnimi podatki o tej dediacini.

 
   

PODROČJE:

Interdisciplinarna podrocja

NASLOV NALOGE:

Primerjava vsebnosti laktata v miaicah in krvi pri aportni aktivnosti

IZVAJALEC:

Gal Christian ®vegelj, Domen Jan  

ŠOLA:

Gimnazija Jesenice

MENTOR:

Katarina Trontelj, univ. dipl. biol., Miha Pirih, prof.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovali smo energijske presnovne procese v miaicah med stopnjujoco se aportno aktivnostjo. Med najpomembnejaimi fizioloakimi kazalci miaicne presnove je dinamika naraacanja in upadanja koncentracije laktata. Laktat nastaja v miaicah in se prenaaa v krvni obtok, kjer njegova koncentracija izrazito naraste, ko intenzivnost miaicnega dela privede do preselene kapacitete oksidativnega metabolizma (laktatni prag). V raziskovalni nalogi sva naredila ae korak dlje in s pomocjo neinvazivne spektroskopske metode nuklearne magnetne resonance izmerila relativne koncentracije laktata neposredno v miaici v mirovanju, takoj po aktivnosti in po obdobju pocitka. Primerjala sva rezultate meritev laktata v miaicah in krvi. Predpostavila sva, da bo spreminjanje vsebnosti laktata v krvi z dolocenim zamikom sledilo vsebnosti laktata v miaici. Rezultati so najino predpostavko deloma potrdili, pokazala pa se je ae drugacna dinamika, ki odpira vpogled v dogajanje v miaicah med aktivnostjo. Z metodo nuklearne magnetne resonance smo opazovali tudi relativno vsebnost celokupnega kreatina v miaicah.

 
   

PODROČJE:

Medicina

NASLOV NALOGE:

Poakodbe pri dijakih aportnikih na Gimnaziji Jesenice

IZVAJALEC:

Barbara Mlinarec Kristjan Markovc Eva Pavlic

ŠOLA:

Gimnazija Jesenice

MENTOR:

Irena  Oblak, prof., Bojana Martincic, prof.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalne naloge z naslovom Poakodbe pri dijakih aportnikih na Gimnaziji Jesenice smo se lotili z namenom, da ugotovimo, pri katerih dijakih in aportih se pojavi najvec poakodb, kakane vrste so te poakodbe in, ali dijaki vedo, kako se preventivno zavarujejo pred njimi. V teoreticnem delu smo opisali nekaj poakodb, njihove simptome in mehanizme. Napravili smo anketo med dijaki Gimnazije Jesenice, ki imajo status aportnika. Predpostavljali smo, da je pogostost poakodb v pozitivni korelaciji s kolicino treningov in leti treniranja, da se vecina aportnikov poakoduje na tekmi oziroma treningu in da so dijaki osveaceni o molnostih preventive in fizioterapije. Namen raziskovalne naloge je bil tudi, da ugotovimo, katera je najpogostejaa poakodba, in ce se zgodi vec poakodb pri kolektivnih ali individualnih aportih, med tekmo ali med treningi oziroma v prostem casu. Predvsem pa nas je zanimalo, ce je tudi v bodoce nujno osveacanje in izvajanje preventivne vadbe pri urah aportne vzgoje, hkrati pa, da bodo imeli dijaki aportniki ae naprej molnost fizioterapevtskega svetovanja preko Gimnazije Jesenice.

 
   

PODROČJE:

Psihologija

NASLOV NALOGE:

Vpliv socio-kulturnih dejavnikov na samopodobo in kognitivno izkrivljanje pri mladostnicah

IZVAJALEC:

Grega Rudolf, Maaa Svoljaak  

ŠOLA:

Gimnazija Franceta Preaerna

MENTOR:

Lojze Dolinar, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalna naloga poskuaa ugotoviti v kolikani meri sociokultrni dejavniki vplivajo na samopodobo in kognitivno izkrivljanje pri mladostnicah. Kot sociokulturne dejavnike so bili identificirani igra z Barbiko v otroatvu, k vitkosti orientirano vedenje matere in favoriziranje vitkosti s strani medijev. o samopodobi in samospoatovanju. Analiza rezultatov izpolnjenih vpraaalnikov je pokazala da so se vsa anketirana dekleta v svojem otroatvu vsaj obcasno igrala z Barbiko. Raziskava je poskuaala ugotoviti v kolikani meri pogostost igranja s to igraco vpliva na samopodobo mladostnic. Izracun hi kvadrat je pokazal, da pogostejaa igra z Barbiko v otroatvu zares vpliva na niljo telesno samopodobo anketiranih deklet. Ugotavljala sva tudi povezanost med kognitivnim izkrivljanjem in nekaterimi ostalimi spremenljivkami a se je izkazalo, da obstaja le negativna korelacija med oceno telesnega videza in kognitivnim izkrivljanjem. K vitkosti orientirano vedenje matere se ni pokazalo pomembno povezano niti s samopodobo, niti oceno telesnega videza pa tudi ne z kognitivnim izkrivljanjem. Kulturalni dejavniki so povezani z zmanjaano samopodobo deklet v adolescenci, ne pa s kognitivnim izkrivljanjem. To pa je lahko zadosten razlog za povecano tveganje nastanka prehranjevalnih motenj

 
   

PODROČJE:

Racunalniatvo ali telekomunikacije

NASLOV NALOGE:

©ahovski Casovnik

IZVAJALEC:

Igor Borenovic    

ŠOLA:

©C Kranj, Srednja aola za elektrotehniko in racunalniatvo

MENTOR:

Alea Hvasti, dipl. uni. inl.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

©ahovski casovnik je aplikacija, namenjena racunalniaki podpori pri igranju aaha. Omogoca nam spremljanje casa poteze, preostanka casa, skupnega casa, urejanje nastavitev, belelenje statistik igre in pregled statistik igre. Zasnovana je tako, da imata igralca pri igri racunalnik, na katerem tece aplikacija. Ob koncu poteze igralec pritisne neko nastavljivo tipko in s tem zalene potezo drugega igralca. Aplikacija je napisana v objektno orientiranem jeziku C#, ki omogoca vizualno programiranje.

 
   

PODROČJE:

Racunalniatvo ali telekomunikacije

NASLOV NALOGE:

Battle For Pangea

IZVAJALEC:

Jan Suanik, Tilen Tomakic  

ŠOLA:

©C Kranj, Srednja aola za elektrotehniko in racunalniatvo

MENTOR:

Stanislav Jagodic, dipl. inl.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Battle For Pangea je vecigralska spletna igra za igranje katere potrebujemo le sodoben spletni brskalnik. Cilj raziskovalne naloge je ustvariti izometricno igro, kakranih zaenkrat na spletu ae ni ter ugotoviti, ce je HTML 5 (canvas) dovolj zrel za takane podvige in koliko prenosa podatkov uporabnik porabi v eni uri igre. Tip igre je strategija, ki igralce med drugim spodbudi tudi k uporabi naravnih virov in takticnemu razmialjanju. Na strelniku tece node.js, ki je namenjen prav takanim spletnim aplikacijam, lelela pa sva ugotoviti ae ali je konkurencen ostalim programskim jezikom za ustvarjanje tovrstnih stvari.

 
   

PODROČJE:

Racunalniatvo ali telekomunikacije

NASLOV NALOGE:

Krmiljenje procesorja

IZVAJALEC:

Jaka Kordel    

ŠOLA:

©C Kranj, Srednja aola za elektrotehniko in racunalniatvo

MENTOR:

Alea Hvasti, univ. dipl. inl.        

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Za raziskovalno nalogo Krmiljenje procesorja sem izdelal program in knjilnico, ki omogocata povezavo med racunalnikom in razvojno ploaco stm32f4-discovery. Program je potrebno prevesti in prenesti v ploaco. S pomocjo knjilnice naredimo C# aplikacijo ali uporabimo obstojeco. Tako lahko preko serijske komunikacije vklapljamo/izklapljamo ali beremo posamezne dele prikljuckov na ploaci.

 
   

PODROČJE:

Sociologija

NASLOV NALOGE:

Odnos slovenske mladine do slovenskih politicnih strank

IZVAJALEC:

Sara Rucigaj, Andral Slatnar  

ŠOLA:

Gimnazija Kranj

MENTOR:

Patricija Veldin, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi ugotavljava, kakaen pogled imajo danes mladi – najina generacija, ki ima volilno pravico aele kratek cas, a bo kmalu aktivno soustvarjala prihodnost naae drlave – na trenutno stanje v slovenski politiki. So zelo zagreti ali povsem indiferentni do politicnega stanja v drlavi? Za projekt sva se v prvi vrsti odlocila, ker sva opazila, da vecine najinih soaolcev, kljub vse prej kot nezanimivemu stanju na podrocju gospodarstva in politike, pogovori s to tematiko ne zanimajo, po drugi strani pa smo bili v zadnjem casu prica mnolicnim protestom, na katerih so kot prevladujoca drulbena skupina sodelovali predvsem nezadovoljni mladi. Izvedla bova airoko anketo ter se pogovorila z nekaj posamezniki, ki so imeli ae posebej zanimivo mnenje na to temo. Na podlagi rezultatov in z analizo zgodovine politicnega pluralizma na Slovenskem bova poskusila ugotoviti, kaj si povprecen predstavnik najine generacije misli o danaanjem dogajanju v slovenski politiki, in kateri so razlogi za tako staliace. Prav tako bova ugotavljala, kako razmialjajo mladi ''izven povprecja'', ter na koncu skuaala podati objektivno oceno sploane klime med mladimi na podrocju politike.

 
   

PODROČJE:

Zgodovina in umetnostna zgodovina

NASLOV NALOGE:

Univerzalnost makiavelisticnih mehanizmov

IZVAJALEC:

Vid ®epic    

ŠOLA:

Gimnazija Kranj

MENTOR:

Patricija Veldin, prof., Janez Ciperle, prof.     

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Letoanje leto mineva petsto let od nastanka dela Vladar oz. Il Principe, enega najpomembnejaih evropskih politicnih del. V raziskovalni nalogi sem lelel ovrednotiti tezo Niccola Machiavellija, avtorja znamenitega dela iz 16. stoletja, o univerzalnih mehanizmih uspeanega vladanja in ohranjanja oblasti. Najprej sem iz dela izluacil Machiavellijeve mehanizme, nato pa ugotavljal ali je neupoatevanje le-teh v preteklosti le koga stalo izgube oblasti. Da bi lahko potrdil ali ovrgel Machiavellijevo tezo, sem analiziral tudi sodobno prisotnost idej italijanskega humanista v oceh slovenske mladine.

 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster