Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prej¹nja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  ODDANE NALOGE:
 
Izberi:
Vse naloge
Izbrana šola:
Gimnazija Jesenice
  (trenutno število prijavljenih nalog:   4 )
 
PODROČJE:

Biologija

NASLOV NALOGE: Antibakterijski ucinek kofeina in teofilina na gram negativno bakterijo Escherichia coli
IZVAJALEC: Julija Rlianik, Zala Markelj, Tinkara Vozel
ŠOLA: Gimnazija Jesenice
MENTOR: doc. dr. Gregor Guncar,  Katarina Trontelj, prof.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Kofein in teofilin sta naravni rastlinski substanci, ki vplivata na cloveaki organizem. Znani so njuni sistemski ucinki na cloveaki organizem in nekateri ucinki na posamezne celice cloveakega organizma. Da bi razairili naae znanje o ucinku teofilina in kofeina na mikroorganizme, smo naredili raziskavo, pri kateri so nas zanimali predvsem bakteriostaticni ucinki teh dveh snovi. Za eksperiment smo uporabili kulturo bakterij Escherichia coli DH5α. Tekocemu mediju z bakterijsko kulturo smo dodajali razlicne koncentracije teofilina in kofeina. Poizkus smo izpeljali v treh serijah v tekocem in treh serijah v trden mediju. Naae ugotovitve so pokazale, da imata tako kofein kot teofilin bakteriostaticne ucinke. Pri primerjavi rezultatov, ki smo jih dobili pri enakih koncentracijah kofeina in teofilina, se je pokazalo, da je kofein ucinkovitejai, saj je pri 0.500% in 0.333% koncentraciji teofilin ucinkovito zmanjaal bakterijsko kulturo, medtem ko je kofein pri enakih koncentracijah pobil vse bakterije v kulturi. Ugotovitve bi lahko bile osnova za nadaljnje raziskovalno delo na podrocju razvoja zdravil proti bakterijskim okulbam.
 
   
PODROČJE:

Ekologija z varstvom okolja

NASLOV NALOGE: Blejska natega
IZVAJALEC: Daaa Robic    
ŠOLA: Gimnazija Jesenice
MENTOR: Irena Oblak, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskave kalejo, da je Blejsko jezero preobremenjeno s hranili, razmere pa se od leta 2010 le ae slabaajo. Zaradi majhne samocistilne sposobnosti je jezero ekoloako izjemno ranljivo, clovekova dejavnost pa le ae dodatno prispeva k hitrejaemu staranju jezera. Prekomerna onesnalenost vode v Blejskem jezeru se pokale s cvetenjem alg. Za odstranjevanje onesnalene vode je bila leta 1980/81 zgrajena natega in urejen dovod vode iz Radovne. Okoljevarstvena problematika je izrazito skupinski proces, v katerem ima vsak posameznik pomembno vlogo. Za izdelavo raziskovalne naloge sem izkoristila svoje znanje potapljanja, s cimer sem lelela dodati svoj prispevek k reaevanju Blejskega jezera. V nalogi je predstavljeno podvodno snemanje poteka natege v celotni dollini in s tem dolocanje lokacije same natege in njenih zajemnih mest, njihove globine in temperature vode po globini. Rezultat naloge je porocilo o stanju natege, ocena o tem, kateri sloj vode iz jezera se odvaja, in prikaz njenega delovanja v obliki spletne strani.
 
   
PODROČJE:

Interdisciplinarna podrocja

NASLOV NALOGE: Primerjava vsebnosti laktata v miaicah in krvi pri aportni aktivnosti
IZVAJALEC: Gal Christian ®vegelj, Domen Jan  
ŠOLA: Gimnazija Jesenice
MENTOR: Katarina Trontelj, univ. dipl. biol., Miha Pirih, prof.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovali smo energijske presnovne procese v miaicah med stopnjujoco se aportno aktivnostjo. Med najpomembnejaimi fizioloakimi kazalci miaicne presnove je dinamika naraacanja in upadanja koncentracije laktata. Laktat nastaja v miaicah in se prenaaa v krvni obtok, kjer njegova koncentracija izrazito naraste, ko intenzivnost miaicnega dela privede do preselene kapacitete oksidativnega metabolizma (laktatni prag). V raziskovalni nalogi sva naredila ae korak dlje in s pomocjo neinvazivne spektroskopske metode nuklearne magnetne resonance izmerila relativne koncentracije laktata neposredno v miaici v mirovanju, takoj po aktivnosti in po obdobju pocitka. Primerjala sva rezultate meritev laktata v miaicah in krvi. Predpostavila sva, da bo spreminjanje vsebnosti laktata v krvi z dolocenim zamikom sledilo vsebnosti laktata v miaici. Rezultati so najino predpostavko deloma potrdili, pokazala pa se je ae drugacna dinamika, ki odpira vpogled v dogajanje v miaicah med aktivnostjo. Z metodo nuklearne magnetne resonance smo opazovali tudi relativno vsebnost celokupnega kreatina v miaicah.
 
   
PODROČJE:

Medicina

NASLOV NALOGE: Poakodbe pri dijakih aportnikih na Gimnaziji Jesenice
IZVAJALEC: Barbara Mlinarec Kristjan Markovc Eva Pavlic
ŠOLA: Gimnazija Jesenice
MENTOR: Irena  Oblak, prof., Bojana Martincic, prof.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalne naloge z naslovom Poakodbe pri dijakih aportnikih na Gimnaziji Jesenice smo se lotili z namenom, da ugotovimo, pri katerih dijakih in aportih se pojavi najvec poakodb, kakane vrste so te poakodbe in, ali dijaki vedo, kako se preventivno zavarujejo pred njimi. V teoreticnem delu smo opisali nekaj poakodb, njihove simptome in mehanizme. Napravili smo anketo med dijaki Gimnazije Jesenice, ki imajo status aportnika. Predpostavljali smo, da je pogostost poakodb v pozitivni korelaciji s kolicino treningov in leti treniranja, da se vecina aportnikov poakoduje na tekmi oziroma treningu in da so dijaki osveaceni o molnostih preventive in fizioterapije. Namen raziskovalne naloge je bil tudi, da ugotovimo, katera je najpogostejaa poakodba, in ce se zgodi vec poakodb pri kolektivnih ali individualnih aportih, med tekmo ali med treningi oziroma v prostem casu. Predvsem pa nas je zanimalo, ce je tudi v bodoce nujno osveacanje in izvajanje preventivne vadbe pri urah aportne vzgoje, hkrati pa, da bodo imeli dijaki aportniki ae naprej molnost fizioterapevtskega svetovanja preko Gimnazije Jesenice.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 21.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster