Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi:
Vse naloge
Izbrana šola:
Gimnazija Kranj
  (trenutno število prijavljenih nalog:   5 )
 
PODROČJE:

Biologija

NASLOV NALOGE: Inhibitorno delovanje Pepsi na delecijske mutante kvasovke Saccharomyces cerevisiae
IZVAJALEC: Gaaper Žun    
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: izr. prof. dr. Uroa Petrovic,  Marija Štremfelj, prof.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Kokakola zagotovo sodi med globalno najbolj priljubljeno pijaco, saj je v svoji preko stoletni zgodovini osvojila vse generacije sveta, dolivela mnoge izpeljave in ponaredke. Bleaceco pravljico iz casa prohibicije je zaradi pretiranega ulivanja v doloceni meri razblinila njena akodljivost na zdravje, saj se dandanaanji kale vse vec bolezni kot posledica nezdravega livljenja. Cetudi so si mnogi edini o njeni akodljivosti, pa gre v resnici za precej bolj kompleksen problem, saj taka pijaca vsebuje kar precejanje atevilo substanc, ki skupaj tvorijo dolocen zaviralni ucinek na tarcne celice v telesu. Dolocena snov namrec vpliva na proizvode celic−proteine, ki so doloceni z genskim zapisom, ti proteini pa imajo tocno doloceno funkcijo v celici in v celotnem organizmu. Preveriti je bilo torej potrebno vpliv kokakole na gene, to pa mi je omogocila metoda kemo-genomske analize, pri kateri se kot modelni organizem uporablja kvasovko Saccharomyces cerevisiae, enega najbolj raziskanih livih bitij, v pomoc pa so mi bili tudi rezultati kemijske analize kokakol. Ustvarili so zbirko vseh njenih delecijskih mutant, torej sevov s sistematicno izbitim enim neesencialnim genom, kar skupno predstavlja okrog 4800 kultur, na katerih sem testiral Pepsi. Pri analizi sem upoateval relativni prirast dolocene mutante z relativnim prirastom naravnega tipa kvasovke, iz cesar je moc sklepati na negativni vpliv kokakole na livljenjske procese, saj poznamo identifikacijo in funkcijo izbitega gena, zaradi katerega kultura ni mogla aktivirati obrambnih mehanizmov proti prisotni Pepsi. Kvasovka pa je evkariont, torej so si mnogi celicni procesi v njej podobni s procesi v cloveakih celicah in je aplikacija rezultatov kemo-genomskega testa na cloveka v veliki meri mogoca.
 
   
PODROČJE:

Fizika ali astronomija

NASLOV NALOGE: Vpliv Greenovega elasticnega polja na nastajanje struktur prstnega odtisa v kristalih
IZVAJALEC: Rok Oblak, Simon Udir, Vid Žepic
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: dr. Jure Žalohar,        

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi podajamo rezultate novih mikroskopskih in fotomikrograficnih preiskav kremenovih kristalov. Mnogi kristali vsebujejo zanimive tekocinske vkljucke, ki so razporejeni v t.i. strukture prstnih odtisov oziroma »fingerprint patterns«. V dosedanji strokovni literaturi nastanek teh struktur ni zadovoljivo pojasnjen. Obstajajo atevilni teoreticni modeli, ki temeljijo na zakonih termodinamike, elasticnosti in difuzije. Naaa mikroskopska opazovanja so nakazala molnost, da na strukturo prstnih odtisov vplivajo tudi Greenova elasticna polja. Relevantnost te hipoteze smo preverili v tej raziskovalni nalogi. V prvem delu besedila navajamo nekaj osnovnih podatkov o mineralnih vkljuckih, ae posebej o tekocinskih vkljuckih. V drugem delu opisujemo kvalitativne rezultate naaih fotomikrografskih analiz. Pri tem se opiramo na linearno elasticno teorijo tekocinskih vkljuckov ali LEFIM (Linear Elastic Fluid Inclusion Mechanics), ki jo je leta 1957 predstavil Eshelby. Moderno formalizirano sintakso pa najdemo v Udias (1999). Ta teorija napove, da na koncno konfiguracijo strukture prstnega odtisa vpliva zlasti povrainska energija tekocine, ki je ujeta v kristal. Po tej hipotezi kristal namrec iace takano konfiguracijo, kjer je povrainska energija minimalna. V tretjem delu besedila to hipotezo natancno preverjamo. Ugotoviti lelimo pogoje, pri katerih v kasnejaih fazah nastajanja strukture prstnega odtisa povrainska energija tekocine, ujete v kristal, dejansko pada. V nadaljnem koraku analiziramo enega izmed najzanimivejaih in najbolj pravilnih primerov strukture prstnih odtisov, ki pokale, kateri od teoreticnih modelov se najbolj ujema z opazovanji.
 
   
PODROČJE:

Gradbeniatvo ali arhitektura

NASLOV NALOGE: Sakralna dediacina na podrocju Kranja
IZVAJALEC: Ivan Smiljanic, Matic Tavcar, Katarina  Pivk
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Patricija Veldin, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalna naloga se ukvarja z izbranimi primeri sakralne arhitekture, ki stojijo na podrocju Kranja. V njej smo opisali arhitekturne, slogovne in zgodovinske znacilnosti posameznih objektov ter ugotavljali, ce in kako se zanje skrbi danes. Izpostavili smo status zaacitenosti teh stavb ter njihov pomen v lokalnem in drlavnem pomenu. Orisali smo njihovo preteklost od nastanka dalje in preucili elemente v teh objektih, ki so karakteristicni za razlicna obdobja umetnostne zgodovine. Prakticno smo pridobljeno znanje uporabili tudi za turisticno promocijo Kranja kot mesta z izjemno bogato sakralno dediacino in zato oblikovali zlolenko in spletno stran. Obiskovalcem mesta bi na tak nacin priblilali njegove najpomembnejae sakralne objekte in jih seznanili z osnovnimi podatki o tej dediacini.
 
   
PODROČJE:

Sociologija

NASLOV NALOGE: Odnos slovenske mladine do slovenskih politicnih strank
IZVAJALEC: Sara Rucigaj, Andral Slatnar  
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Patricija Veldin, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi ugotavljava, kakaen pogled imajo danes mladi – najina generacija, ki ima volilno pravico aele kratek cas, a bo kmalu aktivno soustvarjala prihodnost naae drlave – na trenutno stanje v slovenski politiki. So zelo zagreti ali povsem indiferentni do politicnega stanja v drlavi? Za projekt sva se v prvi vrsti odlocila, ker sva opazila, da vecine najinih soaolcev, kljub vse prej kot nezanimivemu stanju na podrocju gospodarstva in politike, pogovori s to tematiko ne zanimajo, po drugi strani pa smo bili v zadnjem casu prica mnolicnim protestom, na katerih so kot prevladujoca drulbena skupina sodelovali predvsem nezadovoljni mladi. Izvedla bova airoko anketo ter se pogovorila z nekaj posamezniki, ki so imeli ae posebej zanimivo mnenje na to temo. Na podlagi rezultatov in z analizo zgodovine politicnega pluralizma na Slovenskem bova poskusila ugotoviti, kaj si povprecen predstavnik najine generacije misli o danaanjem dogajanju v slovenski politiki, in kateri so razlogi za tako staliace. Prav tako bova ugotavljala, kako razmialjajo mladi ''izven povprecja'', ter na koncu skuaala podati objektivno oceno sploane klime med mladimi na podrocju politike.
 
   
PODROČJE:

Zgodovina in umetnostna zgodovina

NASLOV NALOGE: Univerzalnost makiavelisticnih mehanizmov
IZVAJALEC: Vid Žepic    
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Patricija Veldin, prof., Janez Ciperle, prof.     

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Letoanje leto mineva petsto let od nastanka dela Vladar oz. Il Principe, enega najpomembnejaih evropskih politicnih del. V raziskovalni nalogi sem lelel ovrednotiti tezo Niccola Machiavellija, avtorja znamenitega dela iz 16. stoletja, o univerzalnih mehanizmih uspeanega vladanja in ohranjanja oblasti. Najprej sem iz dela izluacil Machiavellijeve mehanizme, nato pa ugotavljal ali je neupoatevanje le-teh v preteklosti le koga stalo izgube oblasti. Da bi lahko potrdil ali ovrgel Machiavellijevo tezo, sem analiziral tudi sodobno prisotnost idej italijanskega humanista v oceh slovenske mladine.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster